Iets te vieren? met Lucht-kasteel maak je het feest helemaal compleet!!
###SLIDESHOW###

Disclaimer

Algemene voorwaarden van FREEZE you Heusden Zolder

In onze algemene voorwaarden gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Bezoeker: een natuurlijk persoon die een Freez Sessie ondergaat bij FA en waarvoor Boeker heeft geboekt;

Boeker: degene die (een) Freez Sessie(s) boekt;

FA:FREEZE you

Locatie: Heusden Zolder

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen FA en Boeker;

Freez Sessie: een Whole Body Cryo sessie in een Freezlab cabine;

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1. De algemene bepalingen

1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van FA, Overeenkomsten en Freez Sessies.

2. Alle aanbiedingen en offertes van FA zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eerdere offertes, prijsopgaven en dergelijke ten behoeve van een specifieke Boeker worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte, prijsopgave etc. aan dezelfde Boeker.

3. Afwijkingen van de Voorwaarden moeten expliciet en schriftelijk tussen FA en Boeker overeengekomen zijn.

4. In geval van strijd tussen de tekst van de Voorwaarden en bepalingen uit de Overeenkomst gaan de bepalingen uit de Overeenkomst voor.

5. Is één van de bepalingen uit de Voorwaarden vernietigbaar op grond van strijd met een dwingendrechtelijke bepaling, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht. Partijen zullen in goed overleg de ongeldige en onverbindende bepaling(en) vervangen door een wel geldige bepaling.

6. FA is te allen tijde bevoegd de openingstijden, huisregels, prijzen, deze Voorwaarden en andere voorwaarden te wijzigen.

7. De Bezoeker is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen teneinde FA in staat te stellen de Overeenkomst (op verantwoorde wijze) conform haar verplichtingen na te komen.

2. Wanneer komt de overeenkomst met FA tot stand?

Een Overeenkomst met de Boeker komt pas tot stand op het moment dat FA betaling heeft ontvangen voor de boeking van een of meerdere Freez Sessie(s).

3. Verplichtingen van de Bezoeker bij een Freez SessieDe Boeker dient ervoor te zorgen dat iedere Bezoeker waarvoor hij (een) Freez Sessie(s) heeft geboekt, voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. Hij/zij is verplicht alle vragen voorafgaand aan het eerste Bezoek volledig en naar waarheid te beantwoorden;

2. Hij/zij is verplicht bij het eerste bezoek de contra indicaties aandachtig te lezen en te bevestigen dat deze niet op hem/haar van toepassing zijn;

3. Hij/zij is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen en instructies van en namens FA;

4. Hij/zij is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van FA zoals deze zijn vermeld op borden in de ruimte van de Locatie, de huisregels van FA, etc.;

5. Hij/zij dient zich te gedragen als goed Bezoeker en respect te hebben voor andere bezoekers, de omgeving, het personeel van FA en de cabines, apparatuur, etc.;

6. Hij/zij is er van op de hoogte dat de materialen, cabines, apparatuur, etc. die worden

gebruikt voor de Freez Sessie en zich op de Locatie bevinden zeer kostbaar zijn en hij/zij dient hier dan ook op zorgvuldige wijze mee om te gaan en deze uitsluitend overeenkomstig hun bestemming en de aanwijzingen te gebruiken;

7. Hij/zij dient zich te (kunnen) legitimeren en meerderjarig te zijn.

4. (Kleding)voorschriften en sessievoorwaarden

Voor de veiligheid (van de gezondheid) van de Bezoeker dient de Boeker ervoor te zorgen dat iedere Bezoeker waarvoor hij (een) Freez Sessie(s) heeft geboekt, voldoet aan de volgende voorwaarden voordat de betreffende Bezoeker een Freez Sessie ondergaat:

• Hij/zij dient droog ondergoed/zwemgoed of droge sportkleding te dragen;

• Hij/zij draagt tijdens de Freez Sessie geen bril;

• Hij/zij draagt geen sieraden, piercings tenzij deze bedekt worden door

handschoenen/hoofdband/muts/kleding;

• Hij/zij draagt geen gehoorapparaat;

• Zijn/haar huid en haar zijn droog.

5. In welke gevallen is een Freez Sessie NIET toegestaan?

In een aantal gevallen kan een Freez Sessie gevaarlijk voor de gezondheid zijn. In die gevallen is een Freez Sessie dan ook niet toegestaan dan wel is deze in sommige gevallen uitsluitend toegestaan nadat de huisarts of de apotheek toestemming voor de Freez Sessie heeft gegeven. Het gaat om de volgende gevallen:

• de Bezoeker is onder invloed van alcohol en/of drugs;

• de Bezoeker is zwanger;

• de Bezoeker heeft koorts;

• de Bezoeker heeft bloedarmoede;

• de Bezoeker is jonger dan 18 jaar oud;

• de Bezoeker heeft last van een koude allergie;

• de Bezoeker is een hartpatiënt, heeft in het verleden acute of heeft symptomatische

hart- en/of vaatziekten gehad zoals (extreme of niet behandelde) hypertensie, hartklachten zoals hartaanval, hartinfarct, hartritmestoornissen, longembolie, myocarditis, etc.;

• de Bezoeker draagt een pacemaker;

• de Bezoeker heeft (de aandoening) perifeer arterieel vaatlijden (aderverkalking)

en/of veneuze trombose;

• de Bezoeker heeft een cerebrovasculaire aandoening (hersenaandoening);

• de Bezoeker lijdt aan ongecontroleerde epileptische aanvallen;

• de Bezoeker heeft angina pectoris (vernauwing van de bloedvaten);

• de Bezoeker lijdt aan het syndroom van Raynaud;

• de Bezoeker heeft in de afgelopen zes maanden een chronische of acute ziekte gehad;

• de Bezoeker heeft een infectieziekte;

• de Bezoeker gebruikt medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden;

• de bloeddruk van de Bezoeker is niet binnen gezonde marges, oftewel bij een

overdruk of onderdruk (in ieder geval als deze hoger is of gelijk is aan 180/95);

• de Bezoeker heeft op het moment van de Freez Sessie of in het verleden lichamelijke

klachten en/of ziektes (gehad) op basis waarvan hij/zij kan vermoeden dat een Freez Sessie niet bevorderlijk of mogelijk zelfs schadelijk of gevaarlijk is voor zijn/haar gezondheid

• Het is de verantwoordelijkheid van de Boeker om ervoor te zorgen dat geen van de Bezoeker(s) waarvoor hij/zij een Freez Sessie(s) heeft geboekt voldoet aan een van bovenstaande punten dan wel dat (de) Bezoeker(s) waar dit voor geldt goedkeuring heeft/hebben van huisarts of apotheek om een Freez Sessie te ondergaan.

6. Betaling Freez Sessie en overige kosten

• De Freez Sessie(s) worden, indien via internet wordt geboekt, betaald op het moment van aanschaf van de Freez Sessie. Indien een Freez Sessie bij de Locatie wordt aangeschaft dient de Boeker daar ook direct (voorafgaand aan de Freez Sessie).

• Indien een abonnement wordt overeengekomen, wordt de maandelijkse vergoeding per automatische incasso van de opgegeven bankrekening afgeschreven. Abonnementen lopen van de eerste tot de laatste dag van een kalendermaand. Indien de vergoeding niet kan worden afgeschreven, zal binnen enkele dagen nogmaals worden geprobeerd het bedrag af te schrijven. Indien de Boeker vóór (of na) het vestrijken van die termijn een Freez Sessie wenst te ondergaan, is FA gerechtigd het openstaande bedrag in een keer op te eisen alvorens de Boeker een Freez Sessie te laten ondergaan. Kosten (voor derden) die FA moet maken om betaling te krijgen, worden doorberekend aan de Boeker. Evenals redelijke administratiekosten.

• FA heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van het doorlopende abonnement op te schorten zolang Boeker niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

• Onverminderd het hiervoor bepaalde geldt voor alle facturen van FA een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. Echter, indien FA de volledige prijs van de Freez Sessie(s) niet uiterlijk 24 uur vóór plaatsvinden van de Freez Sessie(s) heeft ontvangen, is zij gerechtigd de Bezoeker(s) te weigeren.

• Indien (een) Bezoeker(s) goederen huurt(en) van FA dient de betaling van de prijs hiervoor uiterlijk onmiddellijk voorafgaande aan de Freez Sessie(s) per pin/creditcardbetaling te zijn voldaan.

7. Annuleren

1. De Boeker kan de Freez Sessie(s) tot 4  uur vóór het moment van de Freez Sessie kosteloos annuleren. Een annulering kan telefonisch worden gedaan, via email naar reservering@freezeyou.be of via de Freezlab app.

2. Als (een) losse Freez Sessie(s) is/zijn geboekt, wordt het door de Boeker betaalde bedrag in geval van tijdige annulering uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering door FA op het bij haar bekende rekeningnummer van de Boeker teruggestort. Bij een annulering binnen 4  uur vóór de Freez Sessie(s) worden de kosten van de Freez Sessie(s) niet gerestitueerd; de Freez Sessie wordt beschouwd als te zijn afgenomen. In geval van een losse Freez Sessie, rittenkaart of abonnement kan bij tijdige annulering een nieuwe Freez Sessie worden gereserveerd.

3. Indien tijdens de inschrijving (voorafgaande aan de Freez Sessie) blijkt dat de Bezoeker de Freez Sessie toch niet mag ondergaan uitsluitend vanwege zijn/haar bloeddruk, geldt de Freez Sessie als niet te zijn afgenomen. In geval het een losse boeking betreft wordt het bedrag van de betreffende Freez Sessie aan de Boeker gerestitueerd. In geval van een rittenkaart of een abonnement wordt de Freez Sessie in dat geval kosteloos geannuleerd.

8. Te laat / no show / niet de juiste kleding / niet voldoen aan Voorwaarden

1. De Bezoeker die voor het eerst komt, dient uiterlijk 20 minuten voor aanvang van de Freez Sessie aanwezig te zijn op de Locatie en zich daar bij het personeel van FA aan te melden.

2. Als (een) nieuwe Bezoeker(s) niet 20 minuten voor aanvang van de Freez Sessie aanwezig is/zijn, heeft FA het recht de Bezoeker(s) te weigeren zonder dat FA gehouden is om (een deel) van de kosten van de Freez Sessie aan de Boeker te restitueren. De Freez Sessie geldt als te zijn afgenomen.

3. Indien een Bezoeker niet komt opdagen voor een Freez Sessie (no show), heeft de Boeker geen recht op restitutie van (een deel van) de kosten. De Freez Sessie geldt als te zijn afgenomen.

4. Indien een Bezoeker niet de juiste kleding bij zich heeft en deze niet kan of wil huren bij FA, wordt de Freez Sessie niet uitgevoerd en wordt de prijs niet gerestitueerd. De Freez Sessie geldt als te zijn afgenomen.

5. Indien de Bezoeker niet voldoet aan één van de voorwaarden zoals vermeld in de artikelen 3 en 4 van de Voorwaarden, wordt – tenzij in de Voorwaarden anders is vermeld – de Freez Sessie niet uitgevoerd en wordt de prijs niet gerestitueerd. De Freez Sessie geldt als te zijn afgenomen. Hetzelfde geldt indien een van de gevallen vermeld in artikel 5 van de Voorwaarden op hem/haar van toepassing is.

6. Indien de Bezoeker een abonnement heeft en hij/zij drie keer in een maand niet (tijdig) voor een Freez Sessie aanwezig is en/of niet voldoet aan een van de voorwaarden zoals vermeld in de artikelen 3 en 4 en/of niet de juiste kleding bij zich heeft en deze niet wil huren, heeft FA het recht de Bezoeker de toegang te weigeren voor het resterende gedeelte van de betreffende maand zonder tot restitutie van het bedrag van het abonnement aan de Bezoeker gehouden te zijn.

9. Specifieke bepalingen met betrekking tot abonnementen en beurtenkaarten

1. Alle abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

2. Alle abonnementen dienen middels automatische maandelijkse incasso te worden betaald. Indien het contract op een ander moment wordt aangegaan dan de eerste van de maand, geldt dat die maand het abonnementsbedrag pro rata in rekening wordt gebracht. Dit gedeelte van de maand telt niet mee voor de minimale contractduur van 1 maand.

3. Een vooruitbetaald abonnement: Dit abonnement wordt door Boeker per

vooruitbetaling voldaan. Het abonnement is aangegaan voor de duur van de periode zoals overeengekomen en is niet tussentijds opzegbaar. Een vooruitbetaald abonnement eindigt automatisch na het verstrijken van de duur van de vooruitbetaalde periode.

4. Beurtenkaart is niet persoonsgebonden, tenzij het een persoonsgebonden beurtenkaart betreft tegen een gereduceerd tarief. Een Challenge en Triple Freez zijn wel persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De looptijd van een beurtenkaart in vanaf het moment van de eerste sessie.

5. Abonnementen en beurtenkaarten kunnen niet worden bevroren of opgeschort.

6. De Boeker kan het abonnement opzeggen, mits de opzegging minimaal 1 volle kalendermaand vóór het einde van de maand plaatsvindt en per email naar info@freezeyou.be is verzonden.

7. De Boeker kan het abonnement wijzigen, mits de wijziging minimaal 10 dagen voor het einde van de maand plaatsvindt en per email naar info@freezeyou.be is verzonden. De wijziging gaat dan in per de eerste van de volgende maand.

10. Hinder, last, niet voldoen voorwaarden, weigering

1. De Bezoeker die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dan wel de Bezoeker die onder invloed is van drank of drugs kan door FA de toegang en daarmee ook de Freez Sessie ontzegd worden. FA is niet gehouden tot restitutie van (een deel van) de kosten van de Freez Sessie. De betreffende Freez Sessie geldt als te zijn afgenomen.

2. Indien de Bezoeker niet voldoet aan een van de verplichtingen of voorwaarden genoemd in de Voorwaarden, geldt dat FA het recht heeft om (het vervolg van) de Freez Sessie te ontzeggen. FA is in die situatie niet gehouden tot restitutie van (een deel van) de kosten van de Freez Sessie. De betreffende Freez Sessie geldt als te zijn afgenomen.

3. Het personeel van FA is altijd bevoegd om (een) Bezoeker(s) (permanent) te weigeren indien zij daarvoor aanleiding ziet.

11. Aansprakelijkheid

1. Indien (een) Bezoeker(s) waarvoor de Boeker de Overeenkomst is aangegaan niet voldoe(t)(n) aan een van de bepalingen uit deze Voorwaarden is, voor zover de Bezoeker niet aansprakelijk is jegens FA, de Boeker aansprakelijk voor de schade van FA veroorzaakt door de gedragingen van de Bezoeker(s), te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een zorgvuldig Bezoeker.

2. Indien een Bezoeker goederen voor de Freez Sessie huurt van FA, is de Boeker ervoor verantwoordelijk dat de Bezoeker(s) deze goederen in dezelfde staat als waarin hij/zij deze heeft ontvangen, direct na de Freez Sessie inlevert. Doet de Bezoeker dat niet, dan is de Boeker gehouden de schade aan FA te vergoeden door de nieuwprijs van het gehuurde voorwerp aan FA te vergoeden.

3. Op de Locatie is voor iedere Bezoeker een kluisje beschikbaar voor zijn/haar persoonlijke eigendommen. De Bezoeker dient al zijn/haar persoonlijke eigendommen in het kluisje voor eigen risico te bewaren gedurende de Freez Sessie.

4. FA is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken, etc. van persoonlijke eigendommen van de Bezoeker.

5. Het is de eigen keuze van een Bezoeker om een Freez Sessie te ondergaan. FA is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door Boeker of Bezoeker als gevolg van het uitvoeren van de Overeenkomst en meer specifiek het ondergaan van een Freez Sessie.

6. Onverminderd voorgaande bepaling is FA in ieder geval niet aansprakelijk indien de Bezoeker de instructies (van het personeel) van FA, de (huis)regels etc. van FA niet strikt en volledig heeft opgevolgd. Hetzelfde geldt indien de Bezoeker niet voldoet aan deze Voorwaarden dan wel in andere door de Bezoeker ondertekende documenten en/of online bevestigde bepalingen.

7. Boeker is verantwoordelijk en aansprakelijk en vrijwaart FA voor schade als gevolg van handelen en/of nalaten van de Bezoekers.

12. Herroepen

1. Als de Boeker een consument is en elektronisch (een) Freez Sessie(s) heeft geboekt en betaald of als de Boeker als consument een rittenkaart heeft afgenomen of een maandabonnement heeft afgesloten kan de Boeker deze binnen 14 dagen na het moment van betalen (in het geval van een maandabonnement is dit de eerste betaling) zonder opgave van redenen ontbinden op grond van het herroepingsrecht. Als de Freez Sessie eerder plaatsvindt dan het verstrijken van deze 14 dagen termijn, is dit op uitdrukkelijk verzoek van de Boeker en kan de Boeker na de Freez Sessie geen beroep meer doen op het herroepingsrecht.

2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de Boeker FA via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post of e-mail) op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing de Overeenkomst te herroepen. Deze verklaring kan naar het (e-mail) adres zoals vermeld op de website van FA. De Boeker kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

3. Als de Boeker de overeenkomst rechtsgeldig herroept, ontvangt de Boeker alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat FA op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van FA terug. In het geval van een abonnement of beurtenkaart brengt FA op deze betalingen het aantal al genoten Freez Sessies tegen de individuele prijs van een Freez Sessie (dus de prijs voor een losse boeking) in mindering. FA betaalt de Boeker terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de boeker de oorspronkelijke transactie heeft verricht zonder dat voor de terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

13. Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen FA en Boeker is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen in verband met de (totstandkoming van de) Overeenkomst en alle

rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien dienen aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Tongeren tenzij uit dwingend recht een andere rechtbank voortvloeit.

 

 

Waarom Lucht-kasteel.nl 

  • Haal en Breng service
  • Leukste luchtkastelen
  • Volledige en recente veiligheids certificaten
  • Scherpe prijzen 
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • Geen borg

TERUGBELSERVICE

Vul uw naam en telefoonnummer in, en wij bellen u z.s.m. terug

Direct contact opnemen?

VOLG ONS

Volg ons op Facebook of bekijk onze video's op Youtube